Pripp Advokatbyrå

Information om Pripplaw Advokat AB:s personuppgiftsbehandling

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

1. Pripplaw Advokat AB (556236-8554) (nedan ”Pripplaw”) värnar om sina klienters och partners integritet och är alltid mån om att följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör henne eller honom.

2. Pripplaw är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas av Advokatbyrån. Kontaktuppgifter: Pripplaw Advokat AB, Strandgatan 11, 831 30 Östersund, tel.nr. 070-5885807, www.pripplaw.com, e-post tom.pripp@pripplaw.com.

3. Pripplaw behandlar personuppgifter som registrerade lämnar till oss eller som Pripplaw självt inhämtar. Pripplaw behandlar personuppgifter avseende fysiska personer som själva är klienter eller är företrädare eller kontaktperson för eller är anställd hos ett bolag eller annan juridisk person som är klient. Pripplaw behandlar vidare personuppgifter om fysiska personer som själva är affärskontakter eller är företrädare eller kontaktperson för eller anställd hos ett bolag eller annan juridisk person som är en affärskontakt. Affärskontakter kan vara potentiella klienter, tidigare klienter, leverantörer och andra samarbetspartners. Pripplaw behandlar även personuppgifter om fysiska personer som själva är motparter eller som är företrädare eller kontaktperson för eller anställd hos ett bolag eller annan juridisk person som är motpart. Vidare kan personuppgifter avseende personer som kommer i kontakt med Pripplaw via besök på dess kontor eller webbplats eller som via e-post, telefon eller på annat sätt kontaktar Pripplaw komma att behandlas. 

4. Personuppgifter som kan komma att behandlas är uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, kopior av identitetshandlingar, faktureringsuppgifter och andra uppgifter som behövs för att Pripplaw ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Ni är inte skyldig att lämna personuppgifter till Pripplaw, men utan att det sker kan Pripplaw inte åta sig ett uppdrag eftersom Pripplaw inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

5. Pripplaw behandlar personuppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata era intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. De rättsliga grunderna för att behandla dessa uppgifter är fullgöra avtal och rättslig förpliktelse. 

6. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter om kontaktpersoner för bolag eller annan juridisk person, affärskontakter, motparter eller andra personer som kommer i kontakt med Pripplaw via besök eller på annat sätt är berättigat intresse.

7. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifter i syfte att utveckla och analysera verksamheten är berättigat intresse. 

8. Pripplaw:s berättigade intresse består i att behandlingen är nödvändig för att Pripplaw ska kunna utföra, fullgöra och administrera sin verksamhet och tillvarata klienternas och andra intressenters intressen och rättsliga anspråk. Pripplaw har också ett berättigat intresse att skicka marknadsföring och erbjudanden om sin verksamhet då sådan information kan vara av intresse för registrerade eller bolag eller annan juridisk person samt att integritetsrisken för den enskilde är mycket liten. 

9. Pripplaw kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Pripplaw och er, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata era rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att Pripplaw ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall Pripplaw anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för Pripplaw:s räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata era rättigheter.   

10. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Pripplaw enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio (10) år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Pripplaw:s verksamhet sparas under en tid om ett år efter den senaste kontakten. Om ni avanmäler er från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

11. Ni har rätt att kostnadsfritt begära information från Pripplaw om användningen av de personuppgifter som rör er. Ni har också rätt att få en kopia av denna information. Pripplaw kommer på er begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Ni har rätt att invända mot behandling av era uppgifter som sker med den rättsliga grunden att Pripplaw har ett berättigat intresse. Ni har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om ni anser att uppgifterna inte är korrekta. Ni har också i vissa fall rätt att få del av era personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som ni anvisar. Ni har vidare rätt att begära att era uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. 

12. Om ni är missnöjd med Pripplaw:s behandling kan ni lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Ni kan också vända er till tillsynsmyndigheten i det land där ni bor eller arbetar.

13. Pripplaw har utsett en kontaktperson som kan nås på tom.pripp@pripplaw.com. 

14. Kontakta Pripplaw på tom.pripp@pripplaw.com eller Pripplaw:s postadress ovan om ni har frågor rörande Pripplaw:s personuppgiftsbehandling. 

15. Pripplaw förbehåller sig rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att reflektera ändrade lagkrav eller Pripplaw:s behandling. Eventuella ändringar kommer att läggas ut på Pripplaw:s webbplats.